สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง E-learning Center ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และรศ.ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) บนบริการแบบคลาวด์ในลักษณะขององค์กรเสมือน (I-THESIS Virtual Organization Cloud services) พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการผลิตผลงานอย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรการใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : หอมนวล ศรีริ/เกิรกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ