สหกิจศึกษา มร.ลป. จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยอาจารย์ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษากล่าวรายงาน
กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ส่งเข้าประกวดในระดับเครือข่ายตอนบนในลำดับต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 84 คน ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
– ชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : การโฆษณาและการโปรโมท เซ็นทรัลลำปาง ผ่านสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : รวมแบรนเนอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม)
ชื่อผลงาน : 1.ระบบติดตามผลการดำเนินงานการขอเลขหมายประจำบ้าน ของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางนคร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อผลงาน : 2.ระบบการสรรหาบุคลากร รูปแบบออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
– ชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : ผลของน้ำหมักต่อพืชกินใบและพืชกินผลที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : ระบบการจองเพื่อใช้ห้องประชุม ชลประทาน 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– รองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลงาน : การปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในห้องทำงาน บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
– ชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : การโฆษณาร้านค้า ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอล สาขาวิชานิเทศศาสตร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน : ระบบสารสนเทศผู้ป่วยและบริการผู้สูงอายุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด