งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สศว. มร.ลป. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์โคมผัด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูโคมผัดล้านนา ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประดิษฐ์โคมผัด ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

“โคมล้านนาโบราณ” เป็นโคมที่มีลักษณะการหมุนวนของเงาภาพภายใน ด้วยความร้อนจากแสงเทียน โดยได้รับเกียรติจากนายพลเทพ บุญหมื่น จากแหล่งเรียนรู้เฮือนศิริศิลป์เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย มีนักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นักศึกษาชาวต่างประเทศจากสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรม

ภาพ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ