งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการ SHA-SE Innovation Platform กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏถาคเหนือ

รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ธวัชชัย ทำทอง อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการ SHA-SE Innovation Platform กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏถาคเหนือ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม War Room สอวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การประชุมหารือครั้งนี้ เป็นไปตามที่ สอวช. ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เข้าร่วมหารือ

ภาพ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าว : ศศธร เครือนันตา