สวท. มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ว่าที่ ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน พร้อมด้วยนายภาสกร สีเหลือง และว่าที่ ร.ต.วชิระ นันตี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทบบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) วิทยากรโดย ว่าที ร.ต.ปิยะพันธ์ มูลเสน การบรรยายเรื่อง การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation วิทยากรโดย ว่าที ร.ต.วชิระ นันตี และการบรรยายเรื่อง การสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วย Canva วิทยากรโดยนายภาสกร สีเหลือง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมการอบรม กว่า 90 คน ถือได้ว่าเป็นการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในจังหวัดลำปาง