ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    – คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    – ขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    – แบบเสนอชื่อและแบบฟอร์มประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    – ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แบบเสนอประวัติและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย
    – ดาวน์โหลดไฟล์.doc