งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สนอ. มร.ลป. ประชุมบุคลากรงานอาคารและสถานที่

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30น. รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมบุคลากรงานอาคารและสถานที่ ประจำปี 2565 เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยมีแม่บ้าน และงานภาคสนามของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโอฬารัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ