งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ”

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ” สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เมื่อระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม2565 โดยมี รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมพิธีเปิด

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ข้อเสนอแนะ วิเคราะห์แพลตฟอร์มโปรแกรม และ OKR ที่ตรงกับข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงเทคนิคการกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอชุดโครงการ และโครงการเดี่ยว ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 35 คน และผู้สนใจจากภายนอก จำนวน 65 คน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ