ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง “เพราะโลกนี้มันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาพิเศษ เรื่อง “เพราะโลกนี้มันกว้าง คนข้างๆจึงสำคัญ” ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย
นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน

โครงการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับการเรียน การทำงาน และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทักษะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานได้ดีขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียน และการทำงาน และนางสาวชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ 5 โรคสำคัญทางจิตเวช ที่คนไทยควรรู้ และหัวข้อ ช่วยอย่างไร เมื่อคนใกล้ตัวเป็น “โรคจิตเวช” ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน