งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้น 23-3-65

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ศูนย์ถ่ายทอดวิศวกรรมและเทคโนโลยี มร.ลป. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ เบื้องต้นด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Essentials ภายใต้การดำเนินโครงการ การส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการออกแบบและเขียนโครงสร้างแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคุณศิรวิทย์ อานุภาพ และ คุณวัฒนชัย เตียวแก ผู้จัดการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ จากบริษัท แอพพลิตแคต จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ในการอบรมเขียนแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม SOLIDWORKS Essentials โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 และได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการคัดกรอกด้วยการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมการอบรม และส่วมในหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ