ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์  อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 – 28  สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย  ตลอดสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจของท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพได้

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา