งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ลงนามความร่วมมือ “ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น” กับ อบจ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนากระบวนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง และมีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค พร้อมทั้งสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงความต้องการของตลาด รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อพัฒนาสู่การแข่งขันในตลาดสินค้าได้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมี ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีกรเกษตร อ.ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีกรเกษตร และอ.ดร.รจเรจ นันตา ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนามเป็นพยาน ในโอกาสนี้ ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

ภาพ : งานสื่อสารองค์กร
ข่าว : ศศธร เครือนันตา