งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เรื่อง “สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร หลักการออกแบบ เครื่องมือ ขั้นตอนการพัฒนา การเผยแพร่สื่อ” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์สื่อโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทักษะให้ครูมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงการเรียนรู้การออกแบบ การสร้างภาพเพื่อการสื่อสารด้วยเว็บไซต์ เรียนรู้สื่อสมัยใหม่เพื่อการสื่อสาร หลักการออกแบบ เครื่องมือ ขั้นตอนการพัฒนา และการเผยแพร่สื่อ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต

 

ภาพ  :  คณะครุศาสตร์

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ