งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ

อ.ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ ห้องแมลงปอ 1 แมลงปอฮอล์แอนด์การเดนท์ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยาเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ได้รับการพัฒนาตามหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีครูเข้าร่วมการอบรมกว่า 140 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ