งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the trainer # batch 1 หลักสูตรการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งผลงานเครื่องมือพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2565 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมจำนวนสามคน คือ ผศ.ปริตต์  สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอ.อุษา  โบสถ์ทอง  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  และนายบัณฑิต  โบสถ์ทอง  นักวิชาการศึกษา  สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

การอบรม Train the trainer หลักสูตรการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร และนักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย โดยในการอบรมระยะแรก เป็นการ Upskills และ Reskills คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม ในเรื่อง ทักษะการโค้ช Activity based teaching เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อสร้าง Soft skill ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การจัดการอารมณ์ เครื่องมือช่วยประเมิน Soft skills และจิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ