งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมรับฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนายวรากร เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมรับฟังการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Online ณ ห้องประชุมดอกปีบ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา