งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมพิจารณานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลำปาง

มื่อวันที 24 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคปกติ ร่วมดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาประเด็นการดำเนินงานการพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลำปาง (พชจ.) เพื่อกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยสรุปสาระสำคัญจากการประชุมดังกล่าวได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานไว้ดังนี้
– สร้างช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น กลุ่มไลน์ OA เพื่อสร้างแกนนำออนไลน์ ,กลุ่มไลน์ Open Chat เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด พูดคุย ในกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และร่วมกับทีมงานจิตแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง มีการตอบ
คำถามและปัญหา วัยเรียนวัยรุ่นรวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย
– พัฒนาศักยภาพเยาวชนตามความสนใจ เช่น สายติวเข้ามหาวิทยาลัย สายหางาน สอบเข้างานราชการ สายหารายได้พิเศษระหว่างเรียน
– เปิดพื้นที่/เวทีให้เยาวชนได้แสดงออก หลากหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น เกมส์ออนไลน์ E-sports card game , cosplay , youtuber ,TIKTOK

ในการนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานของจังหวัดลำปางที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการพัฒนาสุขภาพวันเรียน วัยรุ่น จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนพัฒนาสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวเกิดกานขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ