มร.ลป.ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน พร้อมด้วย อ.ดร.อดิศร ถมยา อ.สมพร ติ๊บขัด  อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล และอ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด  ตลอดจนพิจารณากลั่นกรองความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และแนวทางการดำเนินงานพลังงานระดับจังหวัด เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเกิดการบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านพลังงานระดับจังหวัดให้สัมฤทธิ์ผล

การประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมณห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด