งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นายกองค์การบริหารนักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา ร่วมพิธิเปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ราชภัฏจิตอาสา อนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม” วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดค่ายอาสาฯ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ได้รวมกลุ่มกันในการดำเนินการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีจิตสาธารณะเกิดทัศนคติที่ดีต่อการอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อสร้างเครือข่าย ความสามัคคีของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือให้ผู้นำนักศึกษาได้แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ถือเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการร่วมกันกระทำความดีสู่ท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ราชภัฏจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ” กิจกรรม “ราชภัฏรวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ เพื่อยับยั้งไฟป่า กิจกกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ และพิธีส่งมอบธงค่ายอาสาให้เจ้าภาพ ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ