มร.ลป. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือและวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) โดยมีการหารือประเด็นต่าง ๆ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ฯ การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) การดำเนินการโครงการหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศร่วมประชุม ณ โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ จังหวัดเชียงราย

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ติดตามข่าวสาร
0
fb-share-icon0
RSS20
YouTube
Instagram0