งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือเป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสะลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง จังหวัดเชียงใหม่

โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ – กลุ่มภาคเหนือร่วมกัน ประกอบด้วย 1.ด้านวิชาการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรศึกษาทั่วไป (GE) ร่วม และการจัดทำระบบการศึกษาแบบ Life Long Learning ในแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบระบบเปิด (MOOC) 2.ด้านบุคลากร เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ การเลื่อนไหลของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการเพิ่มมูลค่าของบุคลากรของมหาวิทยาลัย