มร.ลป. รับหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทพระราชทาน และเครื่องเขียนพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต และนายสมศักดิ์ อนุราชเสนา เชิญหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาทพระราชทาน และเครื่องเขียนพระราชทาน ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ในการนี้นายจําลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้