มร.ลป.รับการติดตามผลการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวันนี  นนท์ศิริ  ผู้ช่วยปลัดสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และคณะ  ในนามคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG ร่วมติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยม ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

 

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ผู้รับผิดชอบตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และอ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ซึ่ง 2 ตำบลใน 93 ตำบล ที่ได้รับการคัดเลือกติดตามลงพื้นที่จังหวัดลำปาง 1 ตำบล และจังหวัดลำพูน 1 ตำบล 

 

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด