งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ประชุมการพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ร่วมประชุมการพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งทบทวนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมิน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 92.56 คะแนน อยู่ในระดับ A อันดับที่ 16 จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ