งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. นำเสนอผลงานวิจัยภายในงาน 63 ปี วช.

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ในฐานะหัวหน้าแผนงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน้ำบนฐานประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ ปีที่ 2 นำผลงานการวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 63 ปี ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565

การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ นำเสนอภายใต้แนวคิด 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีหน่วยรับทุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์กว่า 100 บูธทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมชมผลิตภัณฑ์ภายในบูธของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือด้วย

ข่าว : หอมนวล ศรีริ