งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บริเวณบ้านพักบุคลากร และหอพักนักศึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝนที่มีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางยังได้กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นประจำทุกปี เพื่อความปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่พักอาศัยบ้านพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ข่าว : หอมนวล ศรีริ