งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาผู้บริหารเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาผู้บริหาร เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมนำความรู้แนวคิดที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

โดยการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะงานศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้วิศวกรสังคม และศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
การศึกษาดูงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้สูงอายุ และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับและนำชมส่วนงานบริการต่าง ๆ ของสถาบันฯ

การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตรร่วมและการพัฒนาบุคลากรในหลายด้าน รวมทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่าง ๆ ของ มจพ. โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นำชมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยน

และการศึกษาดูงาน สวทช. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์ และดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ NANOTEC พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยของศูนย์ NANOTEC นำเยี่ยมชมและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในขั้นต่อไป ซึ่งสืบเนื่องจากการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง มร.ลป. และ สวทช. ในด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการ การจัดการความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มุ่งเน้น 3 ด้านคือ การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนากำลังคน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม