งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำขอบเขตงานและราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (กรณีผู้จัดฝึกอบรม) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยนางสาวรมิดา ขัติยะ หัวหน้างานพัสดุ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียนรู้และทำความเข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากนางวรรณา สมศักดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวอัมพร เตวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร ในเรื่องการจัดทำขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และราคากลาง แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ