เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ ให้นักศีกษารู้จักดูแล ป้องกันตัวเอง และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด กิจกรรมที่ให้โทษ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมในโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 400 คน

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด และ อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท อาจารสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ในศตวรรษที่ 21″ อ.อิสรา โยริยะ และ อ.ศศิธร คำมี อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมะเร็งเต้านม อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Soft Power อิทธิพลทางความคิด ขับเคลื่อนสังคม” โดยทีมวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มเพื่อเข้ารับการอบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด