งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. จัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Pha Daeng Trail : ผาแดงเทรล”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Pha Daeng Trail : ผาแดงเทรล” โดยเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “ผาแดง Explore” ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของคณะวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านผาแดง ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในรูปแบบของกิจกรรมวิ่งเทรลเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศจำนวนกว่าสองร้อยคน

กิจกรรมวิ่งเทรล “Pha Daeng Trail : ผาแดงเทรล” มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา ระยะทางรวม 20 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางธรรมชาติและแนวผาสูงของพื้นที่ในหมู่บ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมี อ.ดร.เอกชัย ญานะ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ปล่อยตัวนักวิ่งและมอบรางวัลการแข่งขัน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา