งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป.จัดการอบรม “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” วันที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการอบรม “การวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ กาแล 5 ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดการอบรมในรูปแบบผสมผสานทั้ง Online และ Onsite ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมกว่า 150 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ