มร.ลป. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ”

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างไร เพื่อให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณมนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอน และวิธีการในการเขียนผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในลำดับต่อไป ซึ่งในภาคบ่ายได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา ศ.เกียรติคุณ ดร.อานนท์ กาญจนพันธุ์ ศ.ดร.วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ศ.เกียรติคุณมนัส สุวรรณ ราชบัณฑิต ศ.เกียรติคุณ ดร.สายสมร ลำยอง ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล จัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการ และการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ โดยแบ่งตามแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการ

ภาพ : หอมนวล ศรีริ / เกริกฤทธิ์ สิทธิชัย
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด