งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป. ของแสดงความยินดีกับ นศ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ The Metaverse Camp

ชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่
🦹‍♀️ทีม Keroro สมาชิกทีมประกอบด้วยนายณัฐวัฒน์ ใจแก้ว นางสาวทัตพิชา ชัยวงค์ษา นายธีรภัทร์ ยศอินต๊ะ และนางสาวภัชญา ฟูธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
🦸‍♂️ทีม Teletubbies นางสาวฐิติชญา สุรินทร์โท นายภาคิไนย แสนอินต๊ะ และนางสาวจิราพรรณ โยมงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
🦸อาจารย์ที่ปรึกษาโดยผศ.สมชาย เมืองมูล และอ.ปรมินทร์ วงศ์คำสิงห์

การเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โครงการ The Metaverse Camp เป็นหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดให้ก้าวหน้าจัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse ส่งเสริมให้นำมาปรับใช้กับการสร้างหรือการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนารูปแบบธุรกิจจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ The Metaverse ให้เป็นกรอบแนวคิดในการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น