เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิด

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย  “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

 

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมตรวจเยี่ยม พบปะ และให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้ากาสะลองรุ่นที่  2  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  6 – 7  สิงหาคม  2565  มีนักศึกษาใหม่รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรม 450  คน  โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มเพื่อเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมจันทน์ผา และ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด