นักศึกษา มร.ลป. ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup เข้ารอบระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ธนาคารออมสินได้ประกาศผลการตัดสินให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารอบระดับประเทศ ในการประกวดผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2565 รอบ Prototype to Company จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย

  •  ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ และทีม 11AM และได้รับเงินรางวัลในการพัฒนาต้นแบบสินค้าทีมละ 50,000 บาท โดยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังรายชื่อต่อไปนี้
    ทีมผักไทยสู่อินเตอร์ ประกอบด้วยนายอรรถกรณ์ ศิลป์คีรีกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวกานต์กนก คำฝั้น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ ชาเชียงดารสมิกซ์เบอร์รี่ ภายใต้แบรนด์เชียงดา ชาเวียง
  •  ทีม 11 AM ประกอบด้วยนายชาติโยดม ฝากมิตร นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นายอภิชาติ จินาติ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวมัณทนา ต๊ะสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์หมูยิ้ม

ในการนี้คณะที่ปรึกษาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบไปด้วย อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุณเสน อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด