งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นักวิจัย มร.ลป. เป็นวิทยากรกระบวนการในการอบรมเรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมธุรกิจแกร่งด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)” ของจังหวัดลำปาง

ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง “สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมธุรกิจแกร่งด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)” โดยการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยื่นคำขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI การตรวจรับรองระดับจังหวัด และแนวทางการควบคุมตรวจสอบสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ชามไก่ลำปาง” และภาคปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และตรวจประเมิน ตามหลักเกณฑ์การใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ชามไก่ลำปาง”

โดยกิจกรรมนี้ดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับศักยภาพสินค้าจังหวัดลำปาง กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองระดับจังหวัด และเป็นมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ ลอดจ์ ลำปาง