นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มร.ลป. รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มร.ลป.  รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2565  ผศ.นราธิป  วงษ์ปัน  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมด้วยอาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่า  นายธารเทพ สิทธิพุทธ  และนายจักรกฤษณ์ แพทย์รักษา  นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง 

การแข่งขันครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 25 สาขา แบ่งพื้นที่จัดการแข่งขันตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 จังหวัดลำปาง ได้จัดแข่งขัน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม)  เป็นการส่งเสริมให้แรงงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว  และแรงจูงใจในการพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้มากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการปรับตัวและพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้สามารถทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  โดยนักศึกษาดังกล่าวเป็นตัวแทนในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับประเทศต่อไป

ภาพ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด