งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งานการศึกษาทั่วไป มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill)

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะ (Soft skill) สำหรับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กิจกรรมที่ 2 : การสร้างสรรค์คอนเทนต์การตลาดของธุรกิจชุมชนให้โดนใจ ผ่านระบบออนไลน์ ( Microsoft Teams)

การจัดโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ (Soft skill) กับวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยา พลละคร ประธานชมรมถ่ายภาพนครลำปาง เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Up skill ผ่านการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพ ในหัวข้อ “คอนเทนต์ปัง + รวยได้แค่ถ่ายภาพเป็น” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน

ภาพ : งานการศึกษาทั่วไป
ข่าว : หอมนวล ศรีริ