งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมสลุงคำ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผ.ศ.ศุภวุฒิ ผากา คณะบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ รวมถึงนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน แนวคิด ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาควรยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อม ในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเป็ฯกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และให้มีทัศนคติที่ดีต่อคณะ และบุคลากรของคณะ การปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่ รหัส 65 เข้าร่วมกิจกรรม 55 คน