งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนฯ (WORKSHOP) รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเข้าสู่วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ On – Site ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการอบรมกว่า 30 คน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อฝึกปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยในชั้นเรียน อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ สำหรับครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อ.ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ สพม. ลำปาง ลำพูน หัวหน้างานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ อ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยในชั้นเรียน การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย สมมติฐานการวิจัย คำถามงานวิจัย และการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดอบรมอีกครั้งในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดตามข่าวสารในการรับสมัครเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 เร็ว ๆ นี้

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ