คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565

อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม ณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม“พิธีบายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับลูกพังงา ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมีอาจารย์ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญบายศรี การแสดง “รำบายศรีสู่ขวัญ” พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนการชี้แจงเกี่ยวกับชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและคณะ การแต่งกาย และกฎระเบียบต่างๆ

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา ตามวิถีล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัย และระบบบริหารจัดการของคณะ และเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะของบัณฑิตจิตอาสา เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น