งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยฯ มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้นำค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ผกากรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่าการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการแก้ปัญหา และวางแผนการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนได้ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายค่ายคณิตศาสตร์อีกด้วย โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 165 คน พร้อมด้วยศิษย์เก่าร่วมเป็นวิทยากรจำนวน 15 คน ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ