งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะมนุษย์ฯ มร.ลป. ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22-3-65

รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการบริหาร การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565 ณ ห้อง The Moon โรงแรม 42C The Chic Hotel จังหวัดนครสวรรค์
พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมบันทึกความร่วมมือข้อตกลงแนวทางการทำงานของสภาคณบดีและเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี ประธานสภาคณบดีฯ เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การบรรยาย แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาศาสตร์แห่งความมนุษย์และสังคมศาสตร์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจากศ.พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศตวรรษใหม่กับการบริหารจัดการศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมของมหาวิทยาลัยไทย” พร้อมทั้งเสวนาวิชาการ “การบริหารจัดการการศึกษาศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์และสังคมอย่างองค์รวม”
และวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีการระดมความคิด ในเรื่อง “สรุปสาระสำคัญของการระดมความคิดหลักการบริหาร การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศแบบองค์รวม” โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารจัดการเชิงนโยบาย
กลุ่มที่ 2 กลุ่มการบริหารจัดการงานวิชาการ การเรียนการสอนการวิจัย และการประกันคุณภาพ
กลุ่มที่ 3 กลุ่มการบริหารงานทรัพยากรด้านบุคคล งบประมาณ และอื่นๆ

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ