งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว อ.ณัฐชยา ปันทกา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพและการพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน ในยุค New normal ณ ห้องประชุมลำปางหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์​ วิเศษ​ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมในครั้งนี้มีตัวแทนของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 จำนวน 120 คนเข้าร่วมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ