งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2 ได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานพิธี

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากครูสังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จำนวน 40 คน จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา และโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ