คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต. จังหวัดลำปาง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผศ.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอ.อิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์ อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัย ราชภัฏ” หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ชีวิตกับการเมือง สาระสำคัญของประชาธิปไตย(ต้นไม้ประชาธิปไตย) การเป็นเยาวชนพลเมือง และ การมีส่วนร่วมของเยาวชนพลเมืองวิถีใหม่” ณ ห้อง ED222 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านคู่มือ สื่อ หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 คน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด