งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กบศ. มร.ลป. ดำเนินการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา รหัส 65

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการให้นักศึกษารหัส 65 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนในระบบออนไลน์ (Mobile Application)

ในการนี้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา สามารถดำเนินการติดต่อกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ก่อนการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 กันยายน 2565

ข่าว : หอมนวล ศรีริ