สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)”

เมื่อวันที่ 10 กรกฎา

Read more

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ)”

อ.อิสสริยภรณ์ วานิชพ

Read more