สวท. มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ครูและนักเรียน ประจำปิงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด