มร.ลป. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมนายคงศักดิ์ เทือนสัน เจ้าหน้าที่ภาคสนาม สังกัดสำนักงานอธิการบดี

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสร

Read more

มร.ลป. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของอาจารย์เบญจวรรณ นันทชัย อาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สม

Read more